Verkoopsvoorwaarden

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de contractuele relaties tussen de opdrachtgever/koper en de aannemer beheerst door navolgende algemene voorwaarden. De opdrachtgever/koper erkent daarvan kennis te hebben en uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden.
 2. Elke prijsofferte is vrijblijvend en heeft een beperkte geldigheidsduur van maximum 30 dagen. Zij is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen, lastenboek, enz.
 3. De studies, modellen, plans, tekeningen en foto’s aan de koper overhandigd blijven eigendom van de aannemer. Zij moeten op eerste verzoek worden teruggegeven en kunnen niet aan derden worden afgestaan.
 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gebeuren alle leveringen met de gebruikelijke sectoriële afwijkingen wat het vermogen betreft, namelijk maximaal
  3%.
 5. Indien tussen de bevestiging van de aankoop en de volledige uitvoering van een bestelling of werk, de kostprijs gewijzigd wordt door een stijging der lonen,
  grondstof, vervoer, taksen, enz. behoudt de aannemer zich het recht voor om de overeengekomen prijs aan te passen in de verhouding van navolgende
  prijsherzieningsformule:
  P = (0,30 x s/S + 0,50 x i/I + 0,20)
  P = prijsofferte
  P = eindprijs
  S = gemiddeld uurloon vermeerderd met een aangenomen percentage van de sociale lasten en verzekeringen van kracht 10 dagen vóór datum offerte.
  s = hetzelfde gemiddeld uurloon van kracht op de aanvangsdatum van de in termijnbetaling, beschouwde maandperiode.
  I = indexcijfer der kleinhandelsprijzen met betrekking tot de kalendermaand vóór de datum van de offerte.
  i = indexcijfer met betrekking tot de kalendermaand vóór de datum van de eindfactuur.
 6. De aangegeven leveringstermijnen zijn bij benadering vastgesteld en verbinden de verkoper niet.
 7. Indien de overeenkomst betrekking heeft op verschillende goederen kan de levering voor een gedeelte plaatsvinden. Bij gedeeltelijke levering is de opdrachtgever gehouden de daarop betrekking hebben de factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof.
 8. Ingeval van overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de aannemer opgeschort. Worden als overmacht beschouwd zonder dat deze lijst limitatief iis: stakingen, bedrijfsblokkades, gebrek aan grondstoffen, uitblijven van leveringen van toeleveranciers, transportstoring, import- en exportbeperkingen.
 9. Verborgen gebreken kunnen enkel aanleiding geven tot een herstelling in natura op kosten van de verkoper.
 10. Het vergoeden van gevolgschade, daarin begrepen omzet en/of winstverlies wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 11. Alle goederen welke worden geleverd vallen onder de garantievoorwaarden beperkt tot deze door de producerende firma gegeven.
 12. De door de aannemer geleverde goederen blijven haar eigendom tot volledige en effectieve betaling van alle door de koper verschuldigde bedragen.
 13. Vanaf het ogenblik dat de goederen worden geleverd op het adres van de opdrachtgever of op de door hem aangeduide plaats gaat het juridisch risico over op de opdrachtgever/koper die van dan af de volledige aansprakelijkheid voor de levering draagt.
 14. Annulatie van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren en dient te worden aanvaard door de aannemer/verkoper. In voorkomend geval zal een eenmalige
  forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% van de offerteprijs. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten alsook de winstderving.
 15. Tenzij anders is overeengekomen zijn de facturen van de aannemer kontant betaalbaar op de zetel van het bedrijf van de aannemer.
 16. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een rente van 10% op jaarbasis, minstens met de intrestvoet van toepassing ingeval van betalingsachterstand bij handelstransacties.
 17. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag zal het verschuldigde bedrag uit hoofde van strafbeding van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling forfaitair
  verhoogd worden met 10%, met een minimum van 25,00 EUR boven alle intresten en gedane kosten, inningskosten of gerechtskosten.
 18. De koper dient zich er van te vergewissen dat de draagkracht van de dakconstructie voldoende is voor de bijkomende lasten die op het dak zullen geplaatst
  worden. Indien de door de verkoper aangeleverde informatie onvoldoende is zal de koper bijkomende inlichtingen opvragen bij de verkoper.
 19. De contractuele relaties tussen partijen zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de rechtbank van Koophandel te Gent, Afdeling Gent is bevoegd om kennis te nemen van het geschil tussen partijen.